தேர்விக்குச் செல்லும் முன்பு கவனிக்க் வேண்டியவை

KjyhtJ flîËl« brã¡fî«

          KjyhtJ flîËl« brã¡fî«.  FˤJ cztUªâ bršyî« Kjš ehns mL¤j ehis¡F bfh©Lnghf njitahdij vL¤J it¤J¡ bfhŸsî« (Ahšo¡f£, ngdh gh¡Þ…)

 

nghF« nghJ jhŒjªijaÇl« MÓ®bg‰W¢ bršyî«

          nghF« K‹ghf jhŒ jªijaÇl« MÓ® bg‰W¢ bršynt©L«.  k mo¥gj‰F K‹ tF¥giw¡F¢ bršyî«.  k mo¤jJ« br‹W ïU¡F« ïl¤ij f©Lão¤J ïU¡fî«.  fh¥ã mo¡fhnj.

          bl‹r‹ ïšyhJ ïU¡fnt©L« fhuz« ek¡F tÈik mË¡F« Jha MÉah® e«nkhL ïU¡»wh®.  Mfnt ijÇakhf vGjî«.

          Éil¤jhËš c§fŸ nj®î v© v‹d? ghl« ngh‹wt‰iw cÇa ïl¤âš rÇahf vGjî«.  nfŸÉ¤jhŸ »il¤jJ« ftdkhf¥ go¡fî«.  bjǪj nfŸÉfS¡F KjÈš gâš vGjî«.  R«kh ïUªJ neu¤ij åzh¡fhnj.  nfŸÉfŸ rªnjkhf ïUªjhš mij Û©L« rÇahf òǪj ã‹ gâš vGjî«.  gâšfŸ vGâ Koªj ã‹ Û©L« go¤J¥ gh®¡fî«.  ïj‰fhf filáÆš 10 k¤JËfŸ ïU¡F«go nj®î vGâ ïU¡fnt©L«.  ifbaG¤J bjËthfî« bt£o¤âU¤â vGjhkš ftÅ¡fî«.  nj®î¤jhŸ âU¤J« bghGJ c§fS¡F ešy kâ¥ò tU«.  jiy¥ò¡fŸ r‰W bgÇa vG¤âš vGjyh«.

          x›bthU fU¤ij x›bthU g¤âahf ãÇ¡f kwthnj 15 tÇÆÈUªJ 20 tÇ¡FŸ xU g¡f« ïU¡f«go vGJtJ ey«.  jtWjyhfnt vGâ É£lhš mij¥ g‰¿ tUªjhkš mL¤j ehŸ jtW tuhkš ftdkhf ïU¡fî«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top