என் சிந்தை நோக்கம்

go¡F« neu¤âš mt‹ fdî f©L bfh©L ïU¥gh‹.  ¥sÞ ^ nj®î it£f¡ nf£il c©lh¡»dhš… ‡! c‹d rÇ¡F¡ fh£o¤ jUt…

          ïªj m¥ghÉ‹ ïªj braš nf£L go¤J go¤J kâah¢R.  XŒî vL¡f¡Tl neu« ju kh£lh® nj®î¡F kâ¥bg© Fiwªjhš xnu r¤j« rzil ïJ bgU« J‹gªjh‹.  m¥gh brhštij¡ nf£lhš go¡fî« njh‹whJ.  kh®¡ bfhŠr« Fiwªjhnyh…  fhnj bto¡F« r¤j« â£LtJ ånl myW«.  nf£gijÉl rhtnj.

          V! eh‹ v‹d Ãid¤nj‹!!  fdth… X! ï¥go Ãid¡f vd¡F v¥go ijÇa« tªjJ? bg‰nwh®fŸ ãŸisfËl« bfhLikahf elªJ bfhŸs kh£lh®fŸ.  mJ KoahJ k¡fS¡F V‰gL« njhšÉ mt®fË‹ J¡f« mšyth? mªj ntjidÆš mt®fŸ f©o¡»wh®fŸ.  mij eh‹ V‹ òǪJbfhŸsÉšiy? Ônah‹ braš mšyth! Éisah£L eh‹ go¡fhkš ïU¡f v‹ kdâš ga« tU¤j Ôik brašgLtnj ïj‰F¡ fhuz«.  bt‰¿na v‹ neh¡f«.  v‹ áªij xU ntis bt‰¿ jhkâ¤jhY«. eh‹ jsukh£nl‹ vd¡F flîŸ it¤JŸs â£l« Ãiwnt¿na ÔU«.  ïJ cWâ.

          “c§fS¡fhf eh‹ it¤âU¡F« â£l§fŸ vd¡F¤ bjÇí« m‹nwh! mit tskhd vâ®fhy¤ijí« e«ã¡ifiaí« c§fS¡Fa mË¥gj‰fhd ešthœÉ‹ â£l§fns. (vnuÄah.29:11)

Leave a Reply

Top