வெற்றியின் நினைவு

         

         m‹ò ãŸisfns! tU»‹w M©L¤ nj®Éš Ú§fŸ Äfî« e‹whf nj®î vGâl, Kjyhtjhf c§fis thœ¤J»nw‹.

         ïnaRÉ‹ áYit¥ghLfis ÃidîTW« neh‹ò fhy¤âš eh« ïU¡»nwh«.  <Þl® cÆ®¥ò ehŸ k»œ¢áí« mikâí« jU« eh£fshF«.

         neh‹ã‹ khjkhf eh« áy rl§Ffis el¤J»nwh«. e«ik moikah¡»ÆU¡F« ght KŸfis monahL ãL§» v¿a e«Äš v¤jidng® ÉU«ò»nwh«.  e« ght¡f£Lfis kh‰w eh« K‹ tuhÉ£lhš e« rl§FfŸ gad‰wnj.

         gy ãŸisfis ï‹l®be£ moikahf f£o it¤âU¡»wJ.  bkhigš KjyhditfË‹ jtwhf ga‹gL¤Jjš, nkhrkhd ng¢R ciuahlš, kJ, fhjš, csî ïitfis všyh« Ú¡fhkš ïnaRîl‹ ešYwî bfhŸs KoahJ. ght« brŒí«nghJ ïnaRit bfhLikahf áYitÆš miw»nwh«.

         flîS¡nf‰w gÈ behW§»a beŠrnk. flîns! behW¡»a, F‰wKz®ªj cŸs¤ij Ú® mtkâ¥gâšiy. (âg. 51:17).  Ú§fŸ c§fŸ cilfis¡ »Ê¤J¡bfhŸs nt©lh«.  ïja¤ij¡ »Ê¤J¡ bfh©L c§fŸ flîsh»a M©ltÇl« âU«ã thU§fŸ. (nahntš 2:13) trd¤â‹goahf e« ght§fis f©L ão¤J KGikahf Jh¡» v¿ªJ É£L, ght¤âÈUªJ flªJ gÇR¤j òâa cÆ®¥ò thœÉ‰F¢ bršnth«.

         cÆ®¥ò âUehË‹ všyhÉj ešthœ¤J¡fS« brgK« c§fS¡F MÓuhf mika£L«.

Leave a Reply

Top