திருச்சிலுவையின் வல்லமை

 

         x›bthU Kiwí« áYit tiuí« bghGJ e« ght§fS¡Fnt©o gÈahf j‹idna bfhL¤j ïnaRÉl« e« jhœ¢á m¿¡ifia m¿É¡»nwh«.

 

          áWt®fsh»a eh« áy® áYit tiutij ftd¡Fiwthf Vndhjhndh v‹W áYit tiunth«.  âU¢rigÆš všyh âUtU£ rhjd§fS« k‰w rl§F Kiw xG§FfS« el¥gJ áYit tiuªJjh‹.  eh« tiuí« áYit milahs¤J¡F bgÇa tšyik c©L.  x›bthU Kiw áYit tiuí« nghJ« e«Kila ght§fS¡fhf j‹idna gÈahf¡ bfhL¤j ïnaRÉ‹ eh« bfh©LŸs jhœikahd e«ã¡ifia m¿¡ifÆL»nwh«.  e« ght gFâÆ‹ jil, go¥gj‰FŸs jil, nrh«ng¿¤jd« ga« ïitfŸ ãrhá‹ brayhfyh«.  myifÆ‹ – ãrhá‹ brašfis¤ bjhiy¡fnt ïiwkf‹ njh‹¿dh® (1 nahth 3:8)

          fšthÇ kiyÆš áYitÆš _‹W MÂfËš bjh§» kǤj áYit f©Lão¤j òÅij bfydh muáa‰F« »¿ÞJtuhf ïšyhâUªJ« ãwF »¿ÞJt e«ã¡ifahsuhf kh¿dh®.  j‹ kf‹ fh‹ rh‹il‹ cnuhk muá‹ muruhf btnuhdh nguhya¤âš ïUªj òÅj áYit K‹ghf KHªjhŸ goÆ£L brã¤jh®fŸ fh‹ rh‹il‹ »¿ÞJt® mšy.  mtU¡F 40000 gilfŸ ïUªjd vâuhË¡F 140000 ngh® åu®fŸ ïUªjd®.

          nuh« nghÇš 圢á milªjhš »¿ÞJt®fË‹ tU§fhy« mÊthf  Koí«.  ïij cz®ªj fh‹ r‹il‹ m«kh brã¥gij¥ gh®¤jh®.

          m«khnthL nr®ªJ ïnaRÉl« brã¤jh®.  ngh® rka«.  XŒî vL¤J¡ bfh©oUªj Tlhu¤âÈUªj btËna tªjh®.  khiy ïUshd neu« thd¤âš Ôahš brŒa¥g£l xU áYit fh£áaˤjJ.  »¿ÞJtuhf ïUªj xU K¡f Mnyhrf® thy‹¿d‹ T¿dh‹. “ ïªj milahs¤jhš Ú nuhk muir ÑœgL¤JthŒ.  mur f£lis¥go gilåu® bfšk£oš”, ftr¤âš bt©Âw¤âš áYit milahs« tiuªjd®.  nghÇš m‰òkhf fh‹br‹il‹ bt‰¿ bg‰wh‹.  ÄyhÅ‹ murÉs«gu« tÊahf fh‹r‹il‹ mur® nuhÄ‹ »¿ÞJt®fS¡F kj cÇik mˤjh®.

        òÅj bfydh muá¡F fšthÇÆš âU áYit f©L vL¡f fh‹r‹il‹ mur‹ všyh cjÉfS« mˤjh‹.  gy khj§fŸ br‹wJ fšthÇ kiyia f©Lão¡f fhFšjh kiy f©L ão¡f mtS¡F 15 taJ irk‹ v‹w áWt‹ Jizahf mikªjh‹.  mt‹ xU F‹iw fh£o¡ bfhL¤jh‹.  mJ ådÞ njtÅ‹ nfhÉyhf ïUªjJ v‹W brh‹dh‹.

          bfydh j‹ gilåu®fS¡F f£lis ï£lh‹.  m§nf FÊnjh‹lî« bfhŠr« FÊnjh‹odîl‹ m§nf ãsî fhz¥g£lJ.  mªj ãsÉÈUªJ _‹WáYitfŸ mt®fŸ vL¤jd®.  mªj áYit¡F tz¡f« brŒjd®.  mnjhL nr®ªJ á¿a m¿¡if »il¤jJ.  mâš »ß¡F ïy¤Ô‹, vãnua bkhÊfËš bgh¿¡f¥g£l ãsh¤â‹ És«gu« Jesus Nazarenus Rex Jude rum v‹W vGj¥g£oUªjJ bfy‹ mªj áYitÆš x‹¿‹ filá¥gFâÆ‹ Kidia f£o¥ão¤jh®fŸ.  K¤jK« bfhL¤jh®fŸ.  Vnjh Jh©Ljyhš áWtÅ‹ if x‹iw áYitÆš bjhl¢ brŒjh®.  mt‹ ntjdahš f¤âdh‹.  j‹ ifia ãwF ïG¤J¥ gh®¤jh‹ VG M©Lfshf mir¡f Koahj mt‹ ifÉušfŸ mirªjd.  k¡fŸ T£l« M®¥gǤJ m‰òj«!m‰òj«! v‹wd®.  mJjh‹ ïnaRÉ‹  áYit.

áÅ. n#hÞ 

ò©Âa brg«

        áYitna, v‹ xnu mil¡fynk ngh‰¿.

 brg«

     Û£ã‹ milahskhd âU¢áYitna, v‹ go¥ã‰F jilahf ïU¡F« všyh Ôikfisí« vL¤J Ú¡fQnk.

Leave a Reply

Top