திருப்பலியில் பங்கெடுத்து செபிப்போம்

 

mU£g eha¡f« gu«ãš É.á.

          eh« âU¥gÈÆY« â›Éa e‰fUiz MuhjidÆY« g§bfL¤J brã¥gJ mâfkhd MÓiu jUtjhf mikí«.  flîis Muhâ¡F« bghGJ ek¡F njitahd ïiw MÓ® bg‰W¡ bfhŸs Koí«.

          eh‹ thœÉ‹ m¥g« v‹W T¿a mt® âUKf¤ij neh¡» b#ã¥gJ Äfî« áwªjJ.  âUÉÉÈa« btË¥gL¤â jªijia¥ nghy “ïnaRÉ‹ cliy¡ nfhÉÈ‹ âiu¢ Óiy¡F x¥ãlyh«.  ï¤âiu¢ Óiy tÊahf¤ âU¤Jhaf¤J¡FŸ EiHa ek¡F¤ JÂî c©L.  VbdÅš mt® ïu¤j« áªâ ek¡bfd òâabjhU tÊia¤ âwªJ it¤JŸsh®.  ïJnt thœî¡F miH¤J¢ bršY« tÊ” (vã. 10:19-20)

          ïiw¤j‹ikÆ‹ KGÃiwî« clYwÉš »¿Jî¡FŸ Fobfh©oU¡»wJ (bfhnyh 2:9)

          Mfnt flîŸ ãÇa¥gL»wh®.  Äfáwªj Muhjidí« gǪJiu brgK« â›Éa e‰fUiz K‹ghf ïUªJ eh« m®¥g¡»nwh«.

          ïiwt‹ mUËdhš “ Ú c‹ flîsh»a M©ltiu tÊglnt©L«.  mt® c‹ czî j©Ù® ït‰¿‹ nkš MátH§Fth®.  mt® c‹ eLÉÈUªJ mf‰¿ ÉLth®. (Ég. 23:25)

 

Recent Comments

  • June 26, 2019 8:31 am

    ashok arul raj

    arumai…mikka nanre..
    ungal pani sirakka vaazhthukal

    Reply

Leave a Reply

Top