சிலுவையில் அறையப்பட்டவரின் கைகள்

 

Í.Í. v‹.ã 

          mªj áYitÆ‹ Ñœ v›tsî neu« Ënw‹ v‹w Ãidî ïšiy.  v‹ J¡f« ÔU«tiu mªj m‹ig Uá¤J c©nl‹.  MWjÈ‹ iffŸ v‹ jiyia jGî« tiu eh‹ c‹ brhªjkh¡»íŸns‹.  c‹ ght§fŸ všyh« k‹Å¡f¥g£LŸsd v‹W brhšY« tiu…

          thÈg taâš tªjJ« v¤jid ght§fŸ brŒnj‹ jtW v‹W m¿ªJ« âU«g âU«g brŒjJ.  ahU« v‹id fhzÉšiy v‹W v©Â brŒj jtWfŸ…  Mdhš všyh« fhQ« f©fŸ ïu©L.  flîŸ f©fS¡F vJî« kiwthf ïU¡f KoahJ.  ï¥bghGJ cz®ªnj‹.  NÇaidÉl xËkakhd f©fŸ. kiwthd ïl§fisí« fhQ« f©fŸ… âU¥ghlš 1390 eh‹ K‹ghfnt thá¤âU¡f nt©L«.

          v¤jid e©g®fŸ ght¤â‰F Jh©oiy NœÃiyfŸ mik¥ò¡fŸ… všyh« gyKiw 圪nj‹.  ï¥bghGJ e©g®fŸ ïšiy.  brhªj« ahU« ïšiy.  v‹ ght« kh¤âu« v‹ brhªj«.

          všnyhU¡F« bjÇí«go cgthr« ïU¡f Ô®khŤnj‹.  eh‹ ešyt‹ v‹W všyhU« brhštj‰fhf… clÈ‹ bfhG¥ig Fiw¥gj‰fhf… – ïªj cgrhr¤âš c©ik ïiw g¡â ïšiy.

          áYitÆ‹ »¿ÞJ mur® všyh« gh®¤âUªjh®. v‹ fgl ehlf« tŠrid všyh«.  eh‹ Û©L« fh£o¡ bfhL¡ftšyth brŒ»nw‹ v‹W m¿a bfhŠr« fhy« flªjJ.

          áWtaâš gy áYit ghij brŒnj‹.  brã¤nj‹ m‹W ïnaRÉl« g¡â kh¤âu«.  Mdhš… ï‹W v§nf! eh‹ v§nf!  xU Éj¤âš eh‹ xU ôjhÞ. ght« brŒJ ght« brŒJ ïnaRit Û©L« Û©L« fh£o¡ bfhL¤nj‹.  ôjhR xU Kiwna! eh‹ ehŸnjhW« fh£o¡ bfhL¤J¡ bfh©oU¡»nw‹.  v‹ cŸs« v¤jid¡ fodkhdJ.  ïnaRÉÈUªJ eh‹ v›tsnth mf‹W É£nl‹.  ï¥bghGJ njh‹W»wJ.  ï¥go nghdhš rÇahfhJ.

          ig㟠thá¥gJ«, jÅahf ïUªJ brã¥gJ«, âUtU£ rhjd§fËš g§F bfhŸtJ« FiwªjJ.  v‹ thœÉš V‰w¥g£l jtWfŸ, ïbjšyh« åzhdit v‹wd® e©g®.  eh‹ mij e«ãnd‹.  mt®fŸ ÉU¥g¥go thœªnj‹.  ïWâahf v‹d elªjJ.  eh‹ v‹ Û£giu ïHªnj‹.

                eh‹ xU Ô®khd« vL¤nj‹.  Ôa e©g®fis É£L Éy» ešy e©g®fËl« kh¤âu« nru.  Ôa e©g®fS¡F brã¡f Ô®khŤnj‹.  eh‹ brŒj všyh ght¤â‰F« ïWâ Ô®¥ãš fz¡F bfhL¡f nt©L«.  Mfnt É©zf brh®¡f¤ij neh¡fkhf¡ bfh©Lkh¤âu« thH Ô®khŤnj‹.

          m¥bghGJ MÂahš fha¥g£l iffŸ v‹id m‹nghL jiyia jGÉaJ.  eh‹ kh®ãš jiyrhŒ¤nj‹.  òÅj nahthid¥nghy… âU«ã el¡f Ô®khŤnj‹…  rîiy¥ nghy… ïšiy ïšiy xU ehS« ïšiy.  eh‹ EhW Kiw T¿ÆU¥ng‹… eh« ïÅ x‹whndh«.  eh‹ ïÅ ãǪJ nghfkh£nl‹.  c« ÉU¥g«jh‹ v‹ ÉU¥g«.  mªj f©fŸ Û©L« v‹id¥ gh®¤jd.  ÄFªj fUiznahL… ehD«… mtiu¥ gh®¤nj‹.  Ú®tÊí« f©fnshL… ãǪJnghf kh£nl‹.  bksdkhf brh‹nd‹.  mªj áYit ïnaR j‹ kh®nghL nr®¤jh®.  mt‹ iffshš v‹ f©Ùiu¤ Jil¤jh®.  ‘ïÅ mHhnj kfnd’ v‹W brhšÈ bfh©L…

 

ïiw th®¤ij

        ïnaR Ól®fis¥ gh®¤J v‹id¥ ã‹g‰w ÉU«ò« vtU« j‹dy« JwªJ j« áYitia¤ Jh¡»¡ bfh©L v‹id¥ ã‹g‰w£L«. (k¤. 16:24)

Leave a Reply

Top