புனித யோசேப்பு திருநாள் – மார்ச்சு 19

 

          x Äfî« òÅjuhd òÅj M¤khnt, v§fŸ ght Û£ã‰fhd  kiw bghUis g»®ªj k»ikahd nahnr¥ò ãjhnt, ïnaRÉ‹ áYitghLfŸ J‹g§fis áÄnah‹ ïiwth¡F¡ nf£L eL§»atnu, Mdhš mnj neu¤âš Ónkh‹ ïiwth¡fhŒ v©zKoahj M¤kh¡fË‹ ۣ㋠k»ikí«, ïnaRÉ‹ kâdkahd cÆ®¥igí« Ãid¤J ckJ cŸs« ngÇ‹g¤jhš Ãiwaî« brŒjnj.

          ï¤jifa J‹g« ï‹gK« tÊahf ïnaRÉ‹ nkyhd mUshY« khjhÉ‹ gǪJiuahY« k»ikahd cÆ®¥ãš g§FbgU« bgU« âushd k¡fnshL v§fisí« nr®¤J¡bfhŸs MÓ® bgU«go eh§fŸ c«Äl« k‹whl nt©o¡bfhŸ»nwh«.

  • É© mUŸ.   1. _bthU)

Leave a Reply

Top