விண்ணகத்தை நோக்கமாக வையுங்கள்

 

mU£g nrÉa®fh‹ t£lhÆš

          áWt®fŸ eh« ahU¡fhf thœ»nwh«.  ek¡Fnt©o kh¤âukh mšyJ ïiwtD¡F nt©oah ïiwtD¡F nt©oahdhš ek¡F vâ®neh¡F¡F tif c©L.

          xU »¿ÞJt kfD¡F Äfî« áwªj vâ®neh¡F v‹ ïnaR Û©L« tUth® v‹gjhF«.  ïªj cy»š ght¤â‰F moikah» mʪJ nghF« mndfiu¥ nghy xU »¿ÞJt kfD¡F xU vâ®neh¡F«, vâ®gh®¥ò«, e«ã¡ifí©L.  v‹ ïnaR v‹id T£o¡bfh©L nghf Û©L« tUth® v‹w cWâahd cl‹ghL.

          “m›thnw, »¿ÞJî« gyÇ‹ ght§fis¥ ngh¡F« bghU£L xnu Kiw j«ik¤jhnk gÈahf¡ bfhL¤jh®.  mt® Û©L« xU Kiw njh‹Wth®.  Mdhš,  ght¤â‹ bghU£L mšy, jk¡fhf¡ fh¤âU¥gt®fS¡F Û£L mUS« bghU£nl njh‹Wth®.” (vã.9:28).

          e« ÉRthr¤J¡fhf e«ã¡if¡fhf ïªj cy»š eh« Rk¡»‹w x›bthU J‹g¤â‰F« e‹ikfŸ bg‰W¡bfhŸnth«.  ïªj óÄÆš gÇR¤juhf JhŒikahf thH xUtU¡F Koªjhš É©Qy»š ïnaR»¿ÞJ mË¡F« gy‹fis¡ F¿¤J m¿ªâU¡f nt©L« eh« ïªj cyf¤â‰FÇatušy.    

        m‹ò¥ ãŸisfns, ï§nf mšy e« c©ikahd åL.  eh« gz« bghUŸ bršt« nr®¤J it¥gJ ï§nf mšy.  e« bršt« nr®¤J it¥gJ É©zf¤âyhf ïU¡f nt©L«.

          òÅij kÇah bfhu¤âÆ‹ thœÉ‹ Ãfœ¢á ek¡bfšyh« bjǪjnj.  kÇah bfhu¤âia mby¡rh©l® ght¤â‰F Jh©odh‹, mtŸ v⮤J njh‰fo¤jhŸ.  mtDila kuz¤â‰F K‹ nehÆš óRjY¡F mU£jªij tªjh®.  mt® nf£lh®.

          “ï¥nghJ Ú ahiu e‰fUizÆš th§F»whŒ v‹W cd¡F¤ bjÇíkh?”  clnd kÇah bfhu¤âš rhªjkhf k»œªj Kf¤njhL brh‹dh®, “ï¥bghGJ m¥gh tot¤âš bfhŠr neu¤âš KfKfkhf fhQ« ïnaR ehjiu th§f¥ ngh»nw‹.”

          â›Éa e‰fUiz c£bfh©l áy ÃÄl§fËš kÇah jd¡fhf jahǤJŸs É©zf »ßl¤ij bg‰W¡ bfhŸs jauhdhŸ.  kÇah thœªjJ ïnaRɉfhf.  ï›îyf J‹g¤ij ntjidfis vËjhf f©lhŸ.  mtŸ xU óÄÆš nr®¤J it¥gij xU bghU£lhf v©zÉšiy.  mtŸ v©zbkšyh« ɩš j‹ ãÇa‹ kzhsDl‹ KoÉšyh fhy« thHnt.  ïªj óÄÆš ïH¥gij – j‹thœit-Rf¤ij-É©zf¤âš ÉiyíŸsjhf fz¡fhf mt‹ cŸs« É©zf¤ij¡ bfh©LŸs vâ® neh¡fhš ÃiwªâUªjJ.

          ï‹W gy áWt®fŸ j‹ clnyhL gifahf ïU¡»wh®fŸ.  brg neu¤âš brã¡f kh£lh®fŸ.  gÇR¤j¤ij jŸËÉ£L ght¤jhš JhŒik ïH¡»‹wd®.  kJgH¡f«, òifão¤jš, Ó£L Éisah£L, Ra« nghf«, Ôa áÅkh fat® nghf«, fhjš fËah£L ït‰¿š jt¿ 圻‹wd®. CÅaš kdÃiy flîS¡F« gifahdJ.  mJ flîË‹ r£l¤â‰F¡ f£L¥g£oU¥gâšiy.  ïU¡fî« KoahJ.  CÅašã‰F V‰g thœnth® flîS¡F cfªjt®fshŒ ïU¡f KoahJ (cnuhk® 8:7-8). ek¡nfh É©zfnkh jhŒehL (ãÈ 3:20) VjhtJ bghUnshL, xU MnshL e« kdJ moikahf ïUªjhš É©zf bršt¤ij mÊ¡»wJ v‹gij rÇahf ãǤJ m¿a nt©L«.

          ïªj cy»š khwhj x‹W kuz«.  e«ik tunt‰f ïnaR tunt©L« v‹whš ïªj cyf¤â‹ Miria É£L É©zf muR¡fhf bršt« nrfǤJ it¡f nt©L«.  ïijna ïiw th®¤ij ek¡F cz®¤J»wJ… Ãidñ£L»wJ.

          m‹ò ãŸisfns, ek¡fhf Ãiyahd xU åL, xU muR ïnaR »¿ÞJ jahǤJŸsh®.  mªj »ßl¤ij bg‰W¡bfhŸs, jªijÆ‹ muáš NÇaid¥ nghy xË Él Ú Mir¥gL»whah? m¥goahdhš ïªj cy»š ïiw g¡â m¢r«, JhŒikÆY« thHnt©L«.  mtdtD¡F njh‹W« ÉU¥g¥go thHhkš ÔikÆš ghijÆš bršyhkš mt‰iw nt©lh« v‹W jŸË thH nt©L«.  ig㟠thá¡f nt©L«.  Jha thœit áwªjjhf v©znt©L«.  e«K‹ndh® tÊ elªj ešy tÊfËš JhŒiknahL K‹ bršy nt©L«.  ïJ ïiwt‹ ÉU¥g«.

          brg«

        áWt®fË‹ e©guhd ïnaRnt, v‹W ÃiyíŸsijí«, mÊtijí«, j‰fhÈfkhdijí« – ãǤJ m¿aî« – Ãiyahd É©zf thœÉ‰F thHî«, c« mUŸ vd¡F« všyh áWt®fS¡F« jhUnk…cyf¤âš thœªjhY«, cyf¤â‹ Ôik ïšyhjJ nghy thœªJ – É©zf¤âš v‹id MÓ®tâí« Mbk‹.

Leave a Reply

Top