என் தவறு. என்னுடைய பெரிய தவறு

 

õh#& gltuhL

          khzt®fË‹ ifÆš ïUªJ bkhigš »il¤jhš mij clnd jiyik MáÇaÇl« bfhL¡fnt©L« v‹gJ f£lis.  nfL tªjJ, gGJgh®¡f bfh©LtªjJ v‹W rh¡F¥ngh¡if khzt®fŸ TWt®.  m›thW ão¤j bkhigšfŸ tUl ïWâÆš k£Lnk bfhL¥g®.

          x‹gjh« tF¥ãš mt‹ ïu©lh« M©L go¡»wh‹.  g¤jhtâ‰F br‹whY« bt‰¿ bgWtJ fod«.  MáÇa®fS¡F mtid¥g‰¿a v©z« Äfî« rÇahdjšy.  mt‹ xU mikâ g£lhR v‹gâš vªj FiwíÄšiy v‹W vd¡F njh‹¿aJ.

        gy áWt®fS« mtid¥g‰¿ F‰w« brh‹dnghJ eh‹ mtid¡ ftÅ¡f bjhl§»nd‹.  mo¡fo v‹ m¿îiu c‰rhf¥gL¤jY« mtid v‹ g¡f« nr®¡f ga‹ jU« v‹W vd¡F¤ njh‹¿aJ.  ïisP® ÉHhÉš mt‹ ifÆš xU bkhigš ngh‹ ïUªjij f©Lão¡f¥g£lJ.  ïÅ nkš bfh©Ltu kh£nl‹ v‹W brh‹djhš âU«g bfhL¡f¥g£lJ.  mâš ïUªj gl§fis¥ g‰¿ x‹W MuhŒªJ gh®¡fÉšiy mo¡fo m¿îiu bfhL¡f¥g£lJ.

          ïu©L thu« fʪjJ« mt‹ ò¤jf¤â‹ ÑÊUªj áy ngh£nlh¡fis f©Lão¡f¥g£lJ.  mij g‰¿ nf£lbghGJ bfhŠr«Tl c©ikašyhj gâšfŸ »il¤jJ.  v‹ m‹ò¡F« m¿îiu¡F« bfhŠr« kâ¥ãšiy v‹W njh‹¿aJ.

          ãwF xU Kiw To mt‹ ifÆÈUªJ xU bkhigš ngh‹ f©L ão¡f¥g£lJ.  giHa ngh‹.  Mdhš cgnah»¡f Koí«.   v‹ cŸs¤âÈUªj bfhŠr« ïu¡fK« fiuªjJ.

          “rh® mJ g¡f¤J å£L m©zDilaJ.  gGJ gh®¤J bfh©Ltu bfhL¤JÉ£lh®.  âU«ã bfhL¡fhÉ£lhš v‹id mo¤J bfhšYth‹”  ï¥go brhšÈ xnu mGif.

“rh® ïÅ xU ehS« bfh©Ltu kh£nl‹.  ïJ c©ik.. v‹id e«ò§fŸ v‹W T¿a mt‹ f©ÙÇ‹ K‹ò v‹ f©o¥ò fiuªJ mʪjJ.  tF¥ãDŸ ahU¡F« bjÇahkš ïU¡f, K‹ v¢rÇ¡if brŒJ eh‹ mtÅl« nghid¡ bfhL¤nj‹.

          xU khj¤â‰F ãwF eh‹ fU«gyifÆš Vnjh vGj bjhl§»nd‹.  ‘oǧ, oǧ’ xU ‘ǧ’ xÈ nf£lJ.  tF¥ãš xU bksd«.  eh‹ x›bthU Kfkhf ftŤJ¥ gh®¤nj‹.

          “ah® ifÆÈUªj nghÅš mo¤jJ?” cu¤j FuÈš nf£nl‹.  gâš ïšiy…  eh‹ x›bthUtÇ‹ mU»š br‹nw‹.

          mjh… Û©L« nghÅ‹ Fuš… vd¡F mj‹ ciwÉl« òǪJ bfh©nl‹ ïu©L Kiw v¢rǤJ«… ïÅ xUehS« bfh©L tukh£nl‹ v‹W MizÆ£L«… mt‹ âU«gî« ïij brŒjhnd.

          v‹ KfK« cŸsK« tUªâaJ.

          “nghid vL” v‹ xÈ nf£L mt‹ gaªjh‹.

          “ïšy rh® eh‹ mšy… eh‹ mšy” mt‹ r«kâ¡F« ÃiyÆš ïšiy.  eh‹ mt‹ ng¡if gÇnrhâ¤nj‹.  ïšiy v‹W cWâahdJ.  tF¥ò miwÆÈUªJ Ehš Ãiya¤â‰F bfh©L nghf bjhl§»nd‹.  tuh©lhɉF tªnjh«.  cŸ gh¡bf£oÈUªJ xˤJ it¤âUªj bkhigš ngh‹ vL¤J mt‹ bfhL¤jh‹.  v‹ kd¢rh£á v‹Ål« nf£lJ.  ï¥bghGJ v‹d elªjJ? å£o‰F bršY« tÊÆš ïÅ v‹d brŒayh«… brã¡F« e©gÇl« ïij¥g‰¿ T¿nd‹.  mL¤j ehŸ e©gÇ‹ rnfhjuÇl« nghid¡ fh£ond‹.  Úy¥gl§fŸ tÇtÇahf…, rnfhjuÅ‹ m¿îiu¥go gŸË¡Tl mâfhÇfËl« nghid x¥gil¤nj‹.

          jhŒ jªijaÇ‹ f©ÙÇ‹ K‹ghf gŸË mâfhÇfŸ É£L¡bfhL¡fÉšiy.  mtid gŸËÆÈUªJ Éy¡» mD¥ãd®.  v‹ f©fŸ f©Ùuhš ÃiwªjJ.  mtid ÉLɤJ¡ fh¥gh‰w KoaÉšiyna! mtÅl« MW khjkhf m‹ã‹ Ka‰á gÈ¡fÉšiyna! v‹ kd« ntjid¥g£lJ.

          gy Kiw eh‹ mtid¥ gh®¤jJ©L.  mt‹ v‹ mU»š tUtJ©L.  ‘rh® ešyh ïU¡»Ö®fsh’ v‹W nf£gh‹.  R«kh gh®¤J¡ bfh©oU¡fnt v‹dhš KoªjJ.  v‹ jtW… v‹ jtW… v‹ jtW…

          áWt®fns xU Kiw brŒj jtW Û©L« brŒa c§fŸ kdrh£á F‰w¥gL¤jhJ.  ãogl kh£nl‹ v‹W fUâ âU«g âU«g brŒjhš mj‹ gy‹ bgÇajhf ïU¡F«.  m‹ò brŒgtiu eh« ïH¡f neÇlyh«.  jtiw, ght¤ij – âU«g brŒahkÈU¡f kd« tU¤j¥g£L, ÔatÊÆÈUªJ kd« âU«ònth«.

          ïªj neh«ò eh£fËš e«ik ehnk JhŒikah¡»¡ bfh©L ešy <Þl® cÆ®¥ã‰F jah® brŒnth«.  ïiw MÓ® c§fnshL ïU¥gjhf.

————-

ïiw th®¤ij

          e« F‰w§fS¡fhf fhakilªjh®.  e« Ô¢brašfS¡fhf behW¡f¥g£lh®.  ek¡F Ãiw thœî mË¡f mt® j©o¡f¥g£lh®.  mt® j« fha§fshš eh« Fzkil»nwh«. (vrh. 53:5)

Leave a Reply

Top