மரணத்தை கடந்தவன்

         

         Éa£eh« nghÇš g§bfL¤j xU mbkÇ¡f thÈg‹ nuhzš oÇ£#nt 1968š ïªj ïisa thÈg‹ nghÇš kuzkilªjjhf brŒâ tªjJ.  mj‹ ãwF mâfhÇfŸ mt‹ ïwªj cliy jhŒ jªija® thG« TÞlD¡F bfh©L tªjd®.  bg‰nwh® f©ÙÇdhš mtD¡F K¤j« mˤjd®.  kǤj cliy ngh® åu®fŸ kÇahijíl‹ ml¡f« brŒjd®.  mnjhL nuhdhšL bg‰nwh®fË‹ ÃidÉš Ãiwªjh‹.  1973 Kjš Éa£ehÄÈUªJ mbkÇ¡f áiwtháfŸ âU«g tu¤ Jt§»d®.

          xU ehŸ nuhzhšo‹ jhŒ jªija® blÈÉr‹ gh®¤J¡ bfh©oU¡F« nghJ mt®fŸ j§fŸ f©fis e«gKoaÉšiy.  kǤJ ml¡f« brŒa¥g£ljhf j‹ m‹ò kf‹ áiwÆÈUªJ âU«g tªJ É»wh‹.

          nuhzhšL nghÇš bfhšy¥glÉšiy.  mtid áiw ifâahf it¤âUªjd®.  Mdhš mt‹ bfhšy¥g£ljhf Ãid¤J mbkÇ¡f gil mâfhÇfŸ ntW Vnjh gilahËÆ‹ kǤj cliy bg‰nwh®fS¡F mD¥ã it¤jd®.  nuhzhšL cÆnuhL å£o‰F tªj bghGJ å£oY« eh£oY« bgÇa k»œ¢áahf ïUªjJ.  fhuz«, å£oš cŸst®fS¡F«, eh£oš cŸst®fS¡F« kǤjt‹ cÆ®¤J tªjJ nghš ïUªjJ.

          kǤjjhf fUâa xU MŸ âU«g tªj bghGJ k»œ¢á M®¥gh£l« ïUªjJ v‹whš… kǤj ãwF xU MŸ cÆ®¤J vGªJ tªjhš mªj bgÇa k»œ¢á v›tsî nfhyfykhd k»œ¢áahf ïU¡F«.

          nuhzhšL kǤjt‹ mšy.  mt‹ kǤjjhf mâfhÇfS« cwÉd®fS« eh£L k¡fS« fUâd®.  m›tsîjh‹  Mdhš  ïnaRit¥ bghU¤jk£oš m¥go mšy mt® ghLg£L bfhoa J‹g¤â‰F cŸsh¡» r»¤J áYitÆš bfhLikahd KiwÆš kǤjh®.

          ïnaR áYitÆš kǤjJ kÅj ïd« KGtj‰Fkhf mt®fŸ ghtgÇfhukhf kÇ¡f nt©oÆUªjJ.  mt® cÆ®¤jJ kÅj ïd« KGtj‰F òâa cÆiu ms¡fî« mJî« Ãiwthf mË¡fî« MF«.  (nahth 10:10)

          kǤJ cÆ®¤bjGªj ïnaR j‹ m‹ò¢ Ól®fS¡F fh£áaˤjh®.  mt®fis thœ¤jî« brŒjh® c§fS¡F mikâ cǤjhf£L« v‹W T¿dh®.

          eh« vªj ÃiyÆš ïUªjhY« ïnaR ek¡F jUtJ cŸs¤â‰F mikâahF«.  mJnt ek¡F Äfî« njitahdJ.  mt® mË¡F« mikâ e«Äš ÃiwªJ tÊa eh« ekJ cŸs§fis âwªJ bfhL¥ngh«.  mt® ïnaR e«Äš É©zf mikâahš òJ thœthš e«ik Ãiw¥gh®.  ïiw mikâÆ‹ thœî e«Äš ky®ªJ rh£áahf thœnth«.                                              

Leave a Reply

Top