இயேசுவிற்கு ஒரு ஆடை

 

          fšf¤jhÉš xU bršt FL«g¤âš xU áW ãŸis KjyhtJ  â›Éa e‰fUiz th§f jahÇ¡f¥g£lhŸ.  Éiy kâ¥òŸs MilfŸ th§f jhŒ jªija® V‰ghL brŒa mªj áWãŸis mt®fËl« T¿dhŸ.  “vd¡F jÅahf kâ¥òŸs MilfŸ njitÆšiy.  m‹W eh‹ ôÅgh®«  mªJ bfhŸnt‹.  Mil th§f ga‹gL¤j¥gL« gz¤ij m‹id bjurhɉF bfhL¡f ÉU«ò»nw‹.

          jhŒ jªija® m‹ò kfË‹ âahf cŸs¤ij¡ f©L kd« k»œªjd®.  mªj¢ braš bg‰nwh®fË‹ cŸs¤âš bgU« kd khWjiy V‰gL¤âaJ.  jªij j‹ kJghd gH¡f¤ij É£lh®.  jhí« bf£l gH¡f§fis É£LÉ£lh®fŸ.  òifão¤jš ËwJ. mt®fŸ åzh¡»a gz¤ij nr®¤J it¡f Mu«ã¤jd®.  mijí« m‹id bjurhɉF e‹bfhilahf tH§»d®.  m‹id bjurh mªj FL«g¤â‹ âahf kd¥gh‹ik g‰¿ “c©ikahfnt m‹ò ïu¡f âahf kd¥gh‹ik bg‰nwhU¡F« ãŸis¡F« xUtU¡F xUt® mË¡f¡Toa bgU« gÇrhf kh¿aJ.”

———–

Leave a Reply

Top