இறைவார்த்தையை வாசிப்போம்

 

        tU« fhÇa§fisí«, elªj fhÇa§fisí« rÇahf vGâ it¤âU¡F« xnu Ehš – ò¤jf«. 

Í.Í.

        ï‹W Ú§fŸ ig㟠thá¤Ô®fsh? ï ªj th¡»a¤ij¥ gy® gh®¤âU¥g®fŸ.  ïJ Äfî« bghUŸ bghâªj th¡»a«.

          eh« ehŸnjhW« go¡f nt©oa ò¤jf« ig㟠âUÉÉÈa«.

          c©ik flîsh« ïnaRit¥ g‰¿í« mtuJ ïu©lh« tUif g‰¿í« vGj¥g£l ò¤jf« tU« fhÇa§fisí« elªj fhÇa§fisí« rÇahf vGâ it¤âU¡F« xnu Ehš.  ig㟠e«ik gÇR¤jkh¡F»wJ.  Mdhš gyU¡F« ig㟠thá¥gJ ÉU¥gÄšyhj x‹W. 

ig㟠go¡F«nghJ e«Äš v‹bd‹d el¡»wJ?

          ïiw m‹ghš Ãiw»nwh« vâ® neh¡»š Ãiw»nwh«.  ght cz®î V‰gL»wJ.  ïiw kiwbghUŸ ek¡F btË¥gL¤j¥gL»wJ.  nehŒ Ú§F« kdªâU«gš V‰gL»wJ.  všyh ãu¢ridfS¡F« Ô®î »il¡»wJ giftiu m‹ò brŒa go¡»nwh«.  e« Fiwfis òǪJ bfhŸs Ko»wJ.  Jha MÉahš Ãiw»nwh«.  ïiw m‹ã‹ MH« mf« Ús« cz®»nwh«.  brg¤â‰F gâš »il¡F« J‹g§fŸ khW«.  ïnaRɉfhŒ thH Mir ãw¡F« ïnaRɉfhf ïu¤j rh£á kuzkila X® cz®î VwgL« ght¤ijí« ght NHšfisí« btW¤J xJ¡f Koí«.  myifia ãrhir v⮤J Ú gy‹ »il¡F«.  Ãiy thœî g‰¿ Phd« »il¡F«.  É©zf« euf« g‰¿ c©ikahf òǪJ bfhŸs Koí«.  ïiw m‹ò« ïiw g¡âí« ïnaRnt xnu Û£g® v‹w m¿î bgU»nwh«.  kd¤J‹g« fy¡f« Ú§F«.  rh¤jh‹ e«ik¡f©L mŠR«.

ig㟠thá¡fhâUªjhš

          flîS¡F vâuhf¥ ngRnth«.  ght cz®î V‰glhJ. kd« tU¤j« c©lhfhJ.  ãw® F‰w§fis k£L« v¥bghGJ« fh©g®.  ãrhá‹ brašfŸ g¡f« xU rhŒî fhz¥gL«.  ïiw m‹ò V‰glhJ.  Ãuhir vâ®neh¡»‹ik¡F Msht®.  moikaht® ahiuí« V‰W¡ bfhŸs kh£lh®fŸ.  ïiwg¡â c©lhfhJ Ãiy thœî g‰¿a c©ikia m¿ah®, cz®î V‰glhJ.  ght« Ôik Ãiuí«.  ÔikÆš ÉiuÉš ÉGt®.  kJghd«, fhk« Kjyhd Ôa gH¡f§fS¡F moikaht®.  rh¤jh‹ e« nkš Mâ¡f« brY¤Jth‹.

          Mfnt m‹ò áWt®fns, ek¡F x‹W¡F« neu« ïšyhjt® v‹W Ãid¥gtuhdhY« xU ehŸ 24 k neu« c©L v‹gij kw¡f nt©lh«.  mâš 30 ÃÄl« Kjš xU k tiu thá¡fyh«.  ïJ xU bgÇa flîË‹ MÓ®thj¤â‰F fhuzkhf ek¡F khW« ïJnt cWâahdJ.

          ïJtiu ig㟠âUÉÉÈa« thá¡Fk gH¡f« ïšiyah ï‹nw Jt§Fnth«.  ghl« go¥gj‰F K‹ghf ig㟠go¥gt® ï¥bghGJ« ïU¡»wh®fŸ.  eh« bjhl§Fnth« go¡f ïJ vËjhf ïU¡F«.  cjÉ brŒí« ehŸnjhW« ïnaRÉ‹ th®¤ijfis¥ go¥ngh«.  eh« tšyikia mâfkhf bg‰W thœnth«. 

        xU áÅkh gh® ¥gtU¡F ïu©liu k neu« nt©L«.  mªj neu¤ij ig㟠thá¡f ga‹gL¤âÆUªjhš, “ck¡bfâuhŒ eh‹ ght« brŒahjthW ckJ th¡if v‹ ïja¤âš ïU¤âíŸns‹. (âgh. 119:11)

          ek¡F ÉU¥gKŸs MŸ jU« vªj¥ bghUisí« eh« gy Kiw gh®¥ngh«.  mj‹ ÛJ xU ÔÉu m‹ò it¥ngh«.  Mdhš e«ik¥ gil¤J ghJfh¡F« flîË‹ th®¤ijfis go¡f thá¡f e«ik jil brŒtJ rh¤jhdhF«.  rh¤jhÅ‹ gilfshF«.  ek¡F go¡f thá¡f njh‹wÉšiy v‹whš cWâahfnt e«Äš Ôik e«Äš thœªJ M£á brŒ»wJ v‹W òǪJbfhŸs nt©L«.

          xU »¿ÞJt‹ Äf mâfkhf go¤J¡ bfh©nl ïU¡f nt©oa ò¤jf« ig㟠jh‹.  ïJ xU kj« rh®ªjjhf thá¡f nt©oajšy.  “ eh‹ T¿a th®¤ijfŸ thœîjU« MÉia¡ bfhL¡»‹wd (nahth‹ 6:63) x›bthU th®¤ij tÊahf flîŸ e«nkhL bjËthf¥ ngR»wh®.  “c« brh‰fŸ v‹ ehî¡F v¤jid ïÅikahdit v‹ thŒ¡F¤ njÅD« ïÅikahdit. (âgh. 119:103) th®¤ijia thá¤J¥ go¡f go¡f ek¡F ïÅikahditahf khW«.

          eh« ehŸnjhW« ig㟠âUÉÉÈa« thá¤J go¤J âahd« brŒJ ïiw MÓiu brhªjkh¡Fnth«.  th®¤ijahš JhŒikah¡f¥gLnth«.  go¤j th®¤ijfŸ thœÉš brašgl eh« Ka‰á brŒnth« ïšiyba‹whš btW« cjLfË‹ gƉáahfnt khW«.  eh« khw kh£nlh«.  e«ã¡ifÆ‹ k¡fshf e«ã¡ifÆš thœªJ ïiw I¡»a¤âš MH¥gLnth«.

th®¤ij

          j«ikna btWikah¡» moikÆ‹ toit V‰W kÅjU¡F x¥ghdh®.  kÅj cUÉš njh‹¿ rhit v‰F« msî¡F mJî« áYit¢ rhitna V‰F« msî¡F¡ ÑœgoªJ j«ikna jhœ¤â¡ bfh©lh®.  vdnt flîS« mtiu Äfnt ca®¤â, v¥bgaU¡F« nkyhd bgaiu mtU¡F mUËdh®.  Mfnt ïnaRÉ‹ bgaU¡F É©zt®, k©zt®, ÑGynfh® midtU« k©oÆLt® jªijah« flîË‹ kh£á¡fhf ‘ïnaR »¿ÞJ M©lt®’ vd všyh ehînk m¿¡ifÆL« (ãÈ 2:7-11

Leave a Reply

Top