நன்றியுள்ளவர்களாவோம்

         xU e©g‹ xU Kiw T¿dh‹.  xU ã¢iffhuD¡F IªJ %ghŒ bfhL¥ghdh«.  xU ehŸ ïUgJ %ghŒ bfhL¤jh‹.  eh‹ Ãid¤nj‹ mt‹ e‹¿ brhšth‹ v‹W Ãid¤nj‹.  x‹W áÇ¥gh‹ v‹W Ãid¤nj‹.  Mdhš mtÅl« vªj kh‰wK« V‰goÉšiy.  e‹¿bf£lkÅj‹!  ï¥go Ãid¤j eh‹ nfhÉY¡F br‹nw‹.  âU¥gÈÆ‹ neu¤âš ïiwt‹ v‹ndhL ngádh®.  “ Ú eh‹ jU« MÓiu v›tsî Kiw bg‰W« e‹¿ brhšyhkš ïUªjhŒ.  eh‹ xU Kiw Tl xU Fiwí« brhšyÉšiyna.  ahÇlÄUªJ« vªj vâ®gh®¥ò« TlhJ.  m¥bghGJ J‹g« c©lhfhJ.  mªj áªjid kdâš bgÇa Phd¤ij mˤjJ.

          áy rka¤âš eh« e‹¿ia vâ®gh®¡»nwh«.  e‹¿í« brhš»nwh«.  eh« ïiwtD¡F e‹¿ brhšy kwªnj ÉL»nwh«.  eh« v¥bghGJ« e‹¿íŸst®fshf ïU¡fnt©L« “všyh NœÃiyÆY« e‹¿ TW§fŸ.  c§fS¡fhf »¿ÞJ ïnaR tÊahŒ¡ flîŸ btË¥gL¤âa âUîs« ïJnt.  (1 bjr. 5:18) g¤J bjhG nehahs®fis ïnaR Rf¥gL¤âdh®.  xUt‹ jh‹ e‹¿ brhšy âU«ã tªjh‹.  m¥bghGJ ïnaR nf£lh®.  g¤Jng® ey« bg‰wh®fns, k‰w x‹gJ ng® v§nf?

          eh« e‹¿ TW« gH¡f¤ij ts®¡fÉšiy v‹whš mªj ešy gH¡f¤ij ts®¤â vL¡f nt©L«.  eh« ahÇlÄUªJ« e‹¿ vâ®gh®¡f¡TlhJ.  khwhf eh« e‹¿íŸst®fshf ïU¡f nt©L«.

 

Leave a Reply

Top