இயேசுவை அழைப்போம்

mŠrhkš T¡Fuš ï£L brã¡F« vtUila thœÉY« ïnaR bjhLt®.

mU£g kh¤ô ïyî§fš. É.á.

          m‹ò¥ ãŸisfns eh« mâfkhf brã¥gt®fŸ mšyth.  Ú§fŸ VjhtJ x‹W¡fhf brã¤J nrh®ªJ nghÆU¥Õ®fŸ.  nt©oaJ »il¡fÉšiy.  brg¤ij ÃW¤âÆU¥Õ®fŸ mšyJ vâ®neh¡if ïHªâU¥Õ®fŸ.  Mdhš gy® všyh NœÃiyÆY« nrh®É‹¿ brã¡F« k¡fS« cŸsd®.

          òÅj Yh¡fh vGâa e‰brŒâ 18-« mâfhu« 35 Kjš 43 tioíŸs ïiwbkhÊÆš xU gh®ita‰wtÅš T¡Fuiy¡ nf£»nwh«.

          ïnaR tU»wh® v‹W m¿ªJ cu¡f f¤âdh‹ mt‹.  K‹nd br‹wt® mikâahf ïU¡f mtid mj£odh®fŸ.  “jhåâ‹ kfnd vd¡F ïu§F«”  v‹W ™XahJ T¡Fuš ï£lh‹.  ïnaR mt‹ Fuš nf£lh® ïnaR ËW j«Äl« T£o¡ bfh©LtU«go MizÆ£lh® gh®ita‰wtD¡F mJ MWjyhf mikªjJ jilfŸ Ú§»aJ.  vâ®neh¡nfhL T¡Fuš brŒj brg« cŸs¤â‹ cŸËUªJ tªj brg« ïnaRit neh¡»a brg« e«ãd braiy brŒJ Ko¡F«.  mj‰Fgâš cWâahf »il¡F«.

          kh‰F 10:52š gh®ita‰w gh®¤ânkíÉl« ïnaR ËW gh®ita‰wtiu T¥ã£L JÂîl‹ vGªJ thU«.  ïnaR c«ik¡ T¥ãL»wh® v‹W mtid¤ jL¤jt®fŸ brh‹dh®fŸ.  nkYilia v¿ªJ É£L ïnaRÉl« tªjh‹.  “ck¡F eh‹ v‹d brŒa nt©L« v‹W nf£L “uóÅ eh‹ Û©L« gh®it bgw nt©L« v‹wh‹.  ïnaR “Ú® nghfyh« ckJ e«ã¡if c«ik eykh¡»‰W” v‹wh®.  flîis ehK« T¥ãL« nghJ ۣ㋠thrš âw¡f¥gL«.  mt‹ eyK« Û£ò« milªJ ešy Óldhdh‹.

          ãwÇ‹ K‹ ã‹ bršgt®fËš Ãuhir th®¤ijfis nf£L js®ªJ nghf¡ TlhJ ã‹th§f¡ TlhJ.

          mŠrhkš T¡Fuš brŒJ brã¡F« vtUila thœÉY« ïnaR ïil¥g£L¤ bjhLth®.  e«ik jila js®¤j âU«ã¢ bršy Jh©L« brašfŸ ïnaR e«Äš brašgl V‰wjhf mikí«.

          Mfnt áWt®fns ïnaRÉ‹ bgaiu¢ brhšÈ T¥ãL«nghJ m‰òjkhd KiwÆš e« thœÉš tªJ brašgLth®.  ïiwt‹ ïnaR c§fŸ všyhtiuí« Máuhš Ãu¥òthuhf.

Leave a Reply

Top