பதிலுக்கு பதில்

bj‹ M¥ãÇ¡fhÉš xU ïs« bg©iz mtDila jªijÆ‹ gift‹ xU fh£L kÅj‹ ïs« bg©Â‹ ïU if gFâfisí« K¿¤J mtis å£L¡F mD¥ãdh‹.

         bfhŠr« bfhŠrkhf fha§fŸ tho RfkhdJ.  M©LfŸ fʪjd.  xU ehŸ mtŸ å£o‹ K‹òw« xU rhJthd kÅj‹ fhz¥g£lh‹  clnd mªj kÅjid mtŸ òǪJ bfh©lhŸ.  áy M©LfS¡F K‹ mtŸ ifia K¿¤j mªj bfhoa kÅj‹ mtŸ ntiy¡fhÇ bg©Q¡F f£lis bfhL¤jhŸ.  mªj kÅjD¡F v›tsî nt©Lnkh m›tsî buh£oí« ghY« bfhL¡fî« mt‹ MirnahL c©gij mtŸ gh®¤J¡ bfh©oUªjhŸ.  mt‹ czî c©L KoªjJ« mtŸ kiw¤J it¤âUªj mtË‹ K¿ªj iffis ca®¤â¡ fh£o brh‹dhŸ gh®! eh‹ e‹ikahš Ôikia bt‰¿bfhŸ v‹w ïiwbkhÊ brŒnj‹ mtŸ thœÉš ÃiwtilªjJ.

Leave a Reply

Top