தீயில் நடந்தாலும்

xU efu¤âš xUehŸ f£ll¤âš Ô¥ão¤jJ.  g¡f¤âÈUªj kU¤JtkidÆš Ô g‰¿¡ bfh©lJ.  k¡fŸ všyh¥ g¡f¤âÈUªJ« Xo tªjd®.  f£ol¤â‹ cŸns br‹W nehahËfis fh¥gh‰w ahU« K‹tuÉšiy.  mªj neu¤âš áYitahth‹ m§nf tªjh®.  clnd f£ol¤â‰F cŸns Xodh®.  x›bthU nehahËahf njhËš RkªJ bfh©L btËna tªjh®.  Ô x›bthU beho¥bghGJ« g‰¿¥ gl®ªJ bfh©oUªjJ.  Ô¥glu¥ glu k¡fŸ mŠád®.  všyhU« gaªJ T¡Fuš vG¥ãd®.  nahth‹ ÔÆš á¡»ÆU¥gh® v‹W v©Âd®.  Äfî« mŠád®.  Mdhš, xU áW fhaK« V‰glhkš ghJfh¥ghf btËna tu flîŸ fUiz fh£odh®.  k¡fŸ T£l« k»œ¢ánahL M®gǤjh®fŸ.  ã‰fhy¤âš 13-« âU¤jªij kiwíiuÆš ï›thW T¿dh®.  “nahthÅ‹ cŸs¤âš g‰¿ vǪj ïiwtÅ‹ Ô beU¥ig bjhl¡Tl cyf¤ Ôahš KoaÉšiy”

Leave a Reply

Top