நான் யாரிடம் போவேன்

          eh‹ ahÇl« nghfnt©L«.  áWt® Kjš Kânah® tiu thG«bghGJ ïªj nfŸÉia nf£fhjt®fŸ ïU¡fKoahJ.  jhŒ jªijaÇ‹ mU»š ïUªJ bfhŠr« mf‹W nghF« bghGJ FHªij bg‰nwhiu fhz¤ âU«ã¢ bršy ÉU«ò»wJ.

          MáÇa® tF¥ãÈUªJ btËna bršy brh‹dJ« FHªij å£o‹ ghJfh¥ã‰FŸ bršy ÉU«ò»wJ.  khiy neu¤âš efu¤âš k¡fŸ T£l« mYtyf ntiy¡fhu® bjhʉrhiy CÊa®fŸ, khzt®fŸ všyhU« å£o‰F¢ bršy Éiu»‹wd®.  F‰wK« Fiwî« tWikí« tH¡F« KiwpLfS« fy¡fK« J‹gKk f©ÙU« ïUªjhY« eh« å£oš mikâí« âU¥âí« ÉU«ò»nwh«.  ntW v§F« ïšyhj Mdªj«, FË®¢á, MWjš ghJfh¥ò ïitfŸ e«Kila å£oš cŸsJ.

          eh« kd« tUªj ght§fŸ m¿¡if brŒa ïnaR e«ik Û©L« MÓ® mË¡f ÉU«ò»wh®.

        å£oYŸs ghJfh¥ig njo eh« v§nf nghnth«.  ek¡F c©ikÆnyna ghJfh¥ò jUgt® ïnaRnt ntW ahUÄšiy.  FHªijnah, áWt®fnsh, thÈg®fnsh, Kâatnuh ahuhf ïUªjhY« ïnaRÉ‹ âU ïUja¤âÈUªnjh âUiffËÈUªnjh c©ikahd k»œ¢áí« rkhjhdK« âU¥âí« mDgÉ¡F Koí«.

          R‰¿Y« ghJfh¥ghf ïU¡F« MÆu« ngh® Ékhd§fis Él xU nfho ngh® åu®fis Él ek¡F ghJfh¥ò mË¥gJ ïnaR e«ik bjhL« nghJ jh‹ ïnaRit eh« ek¡F všyhkhf V‰S¡ bfhŸS«nghJ jh‹.

          e‰brŒâÆš k¤njí 19, 13- 15, kh‰ 10.13-16 Yh¡ 18:15-17 gFâÆš ïnaR áWt®fis MÓ®tâ¥gjhf fhzyh«.  e« bg‰nwh® ek¡F MÓ® bg‰W¤ju ïnaRÉ£l miH¤J¢ brš»‹wd®.  âUtU£rhjd§fËš flîŸ e«ik MÉahš Ãiu¤J MÓ® bghÊ»wh®.  KjyhtJ e‰fUiz th§»d nghJ MÓ®tâ¤j ïnaR v‹ndhL fyªJ ãÇ¡f Koahjtuhf kh¿É£lh®. 

          (e« bg‰nwh® ek¡F MÓ® bg‰W¤ju ïnaRÉl« miH¤J¢ brš»‹wd®.)

        cWâ óRjÈš jªijah« flîSilaî« âUkf‹ M©ltuh« ïnaR »¿ÞJÉDilaî« Jha MÉah« ïiwtDilaî« MÉÆdhš mU£bghÊî brŒa¥gL»nwh«.  _bthU ïiwtÅ‹m‹ghš Ãiuaî« brŒ»nwh«.  ïnaRÉ‹ MÓuhš Ãiwªjt®fŸ eh« x›bthU tU« ïnaRit miH¡»nwh«.  ïnaRÉ‹ mU»š brštj‰F gâyhf Ôik brŒJ ïnaRÉlÄU§eJ bgU« MÓiu ïHªJ ÉL»nwh«.  flîis ÉU«ã m‹ò brŒtj‰F gâyhf ght¤ij ÉU« ÔikÆš ÉG»nwh«.

          eh« kd« tUªâ ght§fis m¿¡if brŒa ïnaR e«ik Û©L« MÓ® mË¡»wh®.  v›tsî bfhoa ghÉahf ïUªjhY« kdtU¤j¥gl nt©L« v‹W ïnaR ÉU«ò»wh®.  iffŸ ca®¤â ïU¡F« m‹ò jªijat®.

          ghÉfsh»a kÅjiu Û£L ÉLÉ¡f j‹ xnu kfid gÈah¤ju flîŸ Ô®khŤjh®.  x›bthU ghÉíila kd«âU«òjiyí« MtnyhL fh¤âU¡»wh®.  eh« flîisÉ£L ãǪJ bršy mt® f©Ù®th®¡»wh®.  MÓ® mË¡f fh¤âU¡F« ïnaRÉ‹ m‹ò ãŸisfshf eh« khWnth«.  mtUila âUïUja¤âš eh« mil¡fy« òFnth«.  v‹jhŒ jªijaiu rnfhju rnfhjÇfis MÓ®tâ¡f ïnaR fh¤âU¡»wh®.  ïªj m¿thš ÃiwªJ eh« thœnth«.

Leave a Reply

Top