சிறு பெண்களின் கவனத்திற்கு

          áW bg©fŸ Äfî« ftdkhf bršy nt©oafhy« ïJ.  fhuz« Ôik flªj fhy§fis Él ï¥bghGJ mâfkhf bgU»íŸsd.  Mfnt bg©fŸ mj‰F K‹ghf v¢rÇifahf ïU¡fnt©L«.  eh« xU bghGJ« nf£f ÉU«ghj th®¤ijfis brŒâ bjhl®ò rhjd§fËš fh©»nwh«.  nf£»nwh«. go¡»nwh«.  mitfis elªjit vd¡fšy v‹W v©QtJ rÇašy.  e«Kila xU rnfhjÇ, mšyJ rnfhjuD¡F elªjJ v‹gij Ãid¤J¥ gh®¡f nt©L«.  ï¤jifa Ôa J‹g§fŸ el¡fhkš ïU¡f eh« ftdkhf ïU¡f nt©L«.

          áW bg©fŸ jÅahf¢ brštij Koªj msî jÉ®¡f nt©L«.  mJî« ïuî neu§fËš gaz« bršY«nghJ ahÇlÄUªjhtJ VjhtJ bjhšiyfŸ ïUªjhš mij jhŒ jªijaÇl« brhšy nt©L«.  xU gÞáš bršY«nghJ, elªJ nghF« nghJ M© ãŸisfËÈUªJ jtwhd gh®it, bjhLjš, el¤ijahf ïU¡fyh«.  ïij x‹W kiw¤J it¡fhkš bksd« r«kj« v‹w kndhght« kh‰wnt©oa x‹whF«.  ghÈaš g‰¿na ngR« e©g®fË‹ e£ig É£LÉl nt©L«.  j§f eiffŸ mâfkhf mªJ el¥gij jÉ®¡fî«.

          e©g®fshf eo¤J mU»š tU« všyhiuí« e«g¡TlhJ.  F¿¥ghf K‹ m¿KfÄšyhjt®fis ïU¡fkhd clš toit btË¡fh£L« MilfŸ bg©fŸ mÂa¡TlhJ.

         ãw® ftd¤ij¡ ftU« tifÆš Mil mÂa¡TlhJ.  clÈ‹ ghf§fŸ kiw¡F« Éj¤âš MilfŸ mÂa nt©L«.  ï¥bghGJ ï‹l®be£ v§F« c©L.  mj‹ f©Â tiyÆš á¡Fgt® mâfkhF« ï‹l®be£ ng¢R jÉ®¡f¥glnt©oaJ.  mJ nghynt ngÞò¡ ïšyhjt® c©lh? e‹ik¡fhf ga‹ gL¤jî«. ÄÞ£fhš Ú¡»ÉL ã‹dhš nghfhnj.  mJ ahuhtJ jtwhf miH¤jjhfyh«.  mšyJ kd¥ó®t« nt©Lbk‹nw miH¤jjhfyh«.  ÄÞL fhš Û©L« tªjhš e«nkš m¡fiu fh£L« jhŒ jªijaÇl« ïij¥g‰¿ brhšy kw¡f¡TlhJ.

          cÆ® nghtjhd ïUªjhY« JhŒik¡F nt©o JÂnthL ïU¡f nt©L«.  òÅj kÇa bfhu¤âia¥ nghy, igãËš òÅj nahnr¥ig¥ nghy JhŒik ïH¡F« vªj braY¡F« e« cliy – Jha MÉÆ‹ Mya¤ij – É£L¡bfhL¡f kh£nl‹ v‹W x›bthU bg© ãŸisí« cWâ vL¤J¡ bfhŸsnt©L«.  mJnghy JhŒikÆš Ãiy¤J thH ïiwtÅl« nf£L Jha MÉahš Ãiw¤J ehŸnjhW« thHnt©L«.  jhŒ kÇahÉl« gǪJiu¡f nt©Lnth«.

Leave a Reply

Top