தூய ஆவியானவரை கீழ்ப்படியுங்கள்

(t£lhÆš Jha MÉahdtU¡F Ñœgoa áWt®fsh»a c§fisí« flîŸ miH¤JŸsh®)

mU£g nrÉa®fh‹

          m‹ò ãŸisfns gÇR¤j MÉahdtiu¥ g‰¿ c§fS¡F¤ bjÇíkšyth.  PhdÞjhd¤âš JhaMÉah® e«ÛJ tªJ K¤âiu milahskhf¤ j§»dh®.  ïªj Jha MÉahdtU¡F Ñœgo áWt®fsh»a c§fisí« miH¤JŸsh®.

          Jha MÉahiu ã‹g‰¿a gyiu igãËš fhzyh«.  mâš xUt® òÅj gîš.  âU¤Jhj® gÂÆš 13.2š eh« go¡»nwh«.  “mt®fŸ neh‹ãUªJ M©ltiu tÊgL«nghJ Jha MÉah® mt®fËl« g®dghití« rîiyí« xU jÅgg£l g¡bfd eh‹miH¤âU¡»nw‹.  mªj g¡fhf mt®fis xJ¡» ití§fŸ” gîÈ‹ gÂfŸ ïiw muá‹ ts®¢á¡F« mUŸ mâfkhf mUs¥gLtj‰Fkhf mikªâUªjJ.

          xU MŸ ntbwhU MS¡F brhšYtij¥nghy Jha MÉÆ‹ brašghL mªj k¡fŸ r_f¤â‰F btË¥gL¤â¡ bfhL¤jh®.  Jha MÉah® xU egÇ‹ thœÉš ïil¥g£L flîŸ â£l§fis brhšÈ m¿É¥gijí« flîŸ ãŸisfS¡F m¿îiu mË¥gijí« k¡fnshL ngRtijí« eh« MÉahÇ‹ brayhf¡ fh©»nwh«.  Jha MÉahU¡F ÑœgoªJ el¤jš xU áwªj brayhF«.

          âU¤Jhj®g 8:26-40š fh©»nwh«.  ãÈ¥òÉ‹ thœÉš flîŸ ïilgL»wh®. MÉahÇ‹ â£l¤â‰F ÑœgoªJ brašgL»wh®.  mj‹ _ykhf v¤ânahãa  muRmYty® ãÈ¥ò X® mÈ, Ãâaik¢r®  mt® thœÉš ïnaR ïil¥glmt® PhdÞjhd« bg‰W âUKG¡»š g§bfL¡»wh®. ïnaRÉ‹ k¡fŸ T£l¤âš g§nf‰»wh®.  ãȥ㋠ќgojš Jha MÉahUl‹ nr®ªJ el¤jš xU áwªj brayhF«.

          v‹Dila xU mDgt«eh‹ c§fnshL g»®ªJ bfhŸ»nw‹.  KjÈš 7 ng® kh¤âu« âahd¤âš g§bfL¤jd®. Mdhš m¥bghGJ« Jha MÉahnuhL nr®ªJ mDrǤJ brašg£lnghJ gyiu flîŸ T£o¢ nr®¡f bjhl§»dh®.  mU£bghÊî bg‰w mndf« gÂahsiu cjÉ gÂahsuhf¡ bfh©L tªJ nr®¤jh®.  ïªj brg¡FGÉš nr®ªj brã¤jnghJ MÉÆ‹ mUŸbghÊî mâfkhf bgŒâu§»aJ. Jha MÉa® brh‰go ÑœgoªJ el¡F« nghJ m§F ïiw muR ÉÇtilí«. ïiw k»ik btË¥gL«.  ïiw âUîŸs« m§nf ÃiwntW«.  ïij eh« rig cz®ªJ MÓuhš Ãu¥g¥gL»‹wd®

          (Jha MÉah® xU egÇ‹ thœÉš ïil¥g£L ïiw â£l¤ij¢ brhšÈ¡bfhL¤J ïiw k¡fS¡F m¿îiu jªJ mt®fnshL ngR»‹wh®.  Jha MÉah®.)    

          áWt®fsh»a eh« ïiw muR¥g¡F VjhtJ brŒa ÉU«ãdhš Jha MÉahU¡F Ñœgoa nt©L«.  –áy rka« eš M‹Ûf ò¤jf« khj ïjœ bfhL¤njh, ig㟠th§»¡ bfhL¤njh mt®fS¡fhf brã¤njh, mt®fS¡F cjÉ brŒnjh…ï¥go¥g£l brašfis MÉah® Jh©lyh«.  v¥bghGJ MÉah® Jh©Ljš »il¤jnjh m¥bghGJ clnd bjhl§fî«.  ãwF v‹W kh‰¿it¡f¡ TlhJ.  rh¤jh‹ jilfis bfh©LtUth‹.  mij¤jh©o¢ bršynt©L«.

          všyh« m¿ªj ã‹ Jha MÉahiu ã‹g‰wyh« v‹gJ Koahj brayhF«.  Jha MÉah® v‹We« thœÉš v‹d brhš»whnuh, Jh©L»whnuh m¥bghGJ Jha MÉahU¡F ÑœgoªJ mDrÇ¡f nt©L«.  Jha MÉah® e«ikahdij k£Lnk Jh©Lth® v©z¤âš jUth® Ôa tÊÆš Jh©LtJ ešy Jha MÉ mšy.

          Jha MÉahiu mDrÇ¡f jilahf ïU¡F« ghd§fŸ mid¤ijí« xJ¡» jŸËÉl nt©L«.  v‹thœÉÈUªJ flîŸ v‹d ÉU«ò»whnuh mij¢ brŒaî«.  Jha MÉahiu J¡f¥gL¤J« ght§fŸ x‹iwí« eh« brŒahâU¡f eh« ftdkhf ïU¡f nt©L«.

brg«

          X! m‹ò Jha MÉahnu c«Kila ÉU¥g¤ Jh©Ljš go ÑœgoªJ mDrǤJ thHî« v‹id v§fŸ k¡fis MÓ®tâ¡f k‹whL»nwh«.

Leave a Reply

Top