மகளுக்கு கொடுப்பதற்கு ஒரு படம்

     xU tajhd bg©k xU XÉaiu njo òw¥g£lhŸ. j‹Dila mHfhd xU gl« tiutJ mtSila neh¡f«.  XÉaiu¥ gh®¤j bghGJ mªj bg© k mtÇl« T¿dhŸ. “vd¡F tajh» É£lJ eh‹ ï¥bghGJ mHfhd bg©k mšy MdhY« eh« mH»ahf njh‹W«go v‹ cUt¥gl¤ij tiua nt©L«.”

     XÉaU¡F mJ V‰WbfhŸs¡ Toajhf ïUªjJ. j‹ miwÆš mk®ªJ fh‹tháš mªj bg©kÂÆ‹ Kf¤ij tiunfhLfshš tiua¤ bjhl§»dh®.  m¥bghGJ mªj¥ bg© T¿dhŸ.  “gl¤â‹ v‹ fG¤âš Éiy kâ¥òŸs xU itu khiyí« fhJfËš itu¡fš gâ¤j f«kY« ïU¡f nt©L«.  Éiy kâ¥òŸs ïªj Úy¡fš gâ¤j Rágj¡f«kh®Éš mk®ªâU¥gJ nghy tiuaî«. mij¥ gh®¡F« bghGJ vtU« v‹ Éiyia v©Â m‰òj¥gLt®.”

     XÉa® T¿dh®, “Ú§fŸ njit¥g£lJ nghy c§fSila cUt¥gl¤ij eh‹ tiunt‹.  Mdhš mj‰F K‹ghf Ú§fŸ mitfis mªJ fh£lnt©L«. m¥goÆUªjhš mšyth mitfis¥ nghy vd¡F tiua Koí«.

     “ïªj mÂfy§fŸ x‹W« v‹ ifÆš ïšiy.  eh« ïitfis xU nghJ« th§»aâšiy”

     “m¥goahdhš V‹ ïšyhj eif mÂfis ïU¥gjhf cUt¥gl¤âš tiua nt©L«.

     m¥bghGJ xU fgl áÇ¥nghL mªj¥ bg©k brh‹dhŸ.  ïªj gl« tiutJ v‹ kfS¡F gÇrhf¡ bfhL¡f¤jh‹ v‹Dila K⮪j taâš v‹id ftÅ¡fhj k¡fŸ vd¡F ïU¡»wh®fŸ. Éiyía®ªj mÂfy‹fis mªJŸs xU gl« gh®¤jhš v‹ mÂfy‹fŸ »il¡F« tiu ftÅ¥gh®fŸ.”

     k¡fS¡F« jhŒ jªijaU¡F« ïilÆš ï›tsîjh‹ cwî v‹W ek¡F njh‹W«.  Mdhš e‹whf ftŤJ¡ bfhŸS« ešy k¡fS« cŸsd®.  Mdhš gzÄUªjhš kh¤âu« mt®fŸ ã‹ bršY« k¡fS« cŸsd®.  

     eh« thÈgtaâš j‹ brhªj fhÇa§fŸ kh¤âu« ftÅ¡fhkš bg‰nwh®fisí« e‹whf ftŤJ¡ bfhŸs nt©L« ïij kw¡f¡TlhJ.

Leave a Reply

Top