அற்புத அருளடையாளங்களின் இறைவன்

 

          2013 nk khj« Kjš ehŸ ïuî 11.45¡F á§f¥ó® tÊ bfhÇkh bršÈ bfh¢á Ékhd Ãiya¤J¡F¢ br‹nw‹.  vÄnur‹ ãwF Ékhd« jhkjhF« v‹w m¿É¥ò.  ïuÉš âU«ã bršy Koahjjhš cztf¤âš j§f nt©oajhƉW.

 

          mL¤j ehŸ 12 k¡F va® ngh®o‰F br‹nw‹.  _‹wiu k¡F Ékhd« òw¥gL« v‹w m¿É¥ò cWâgL¤j¥g£lJ.  Mdhš Û©L« xU k¡FŸ jhkjkhdJ.

 

          á§f¥óÇÈUªJ bfhÇahɉF bršY« Ékhd« Fiwªj neu¤âš bršy¡ToaJ.  »il¡fhJ v‹W njh‹¿aJ.  bfhÇahÉš 3-« njâ fhiy vd¡F nrunt©oa njit ïUªjJ.  Mfha¤âš gw¡F«nghJ É© Mfha¤â‰F« k©Q¡F« cila ïiwtid¤ Jâ¤nj‹.  vd¡F nt©o Ékhd« jah® brŒJ ÃW¤j nt©L« v‹W brã¤nj‹.  v‹ ifÆYŸs Ékhd o¡f£oš Ékhd v© kh¤âu« c©L.  bl®Ädš VJ v‹W bjÇahJ.  á§f¥ó® nghy bgÇa Ékhd¤js¤âš ÃÄl§fS¡FŸ všyh« jahÇ¥gJ fodkhd brayhF«.   xU blÇÄdÈUªJ k‰bwhU blÇÄdU¡F oiuÅšjh‹ bršy nt©L«.  Kjš Ékhd« á§f¥ó® mila miu k¡T®nghJ«.  kdâš xU bgÇa MWjš. Jha MÉÆ‹ brašghnlhL tÊia Ékhd Ãiya¤âÈU¥gt®fËl« m¿a Kidªnj‹. v‹ o¡f£ gh®¤J mt®fŸ T¿dh®fŸ. c§fS¡F Ékhd« _‹wh« ehŸ ïuÉyhF«.  á§f¥óÇY« X£lš j§f »il¡F«.  f¤â mH¤ njh‹¿aJ.  ïÅ v‹d brŒtJ? v‹ njhËš j£o mt® MWjš gL¤âdh®. 

 

          vd¡F cjÉ brŒa mt®fS¡F KoahJ v‹W m¿ªJ eh‹ âU«ã tªJ ïU¡ifÆš mk®ªnj‹.  Jizahsnu thd« âwªJ tunt©L«!  v‹ kdâš xU v©z«.  Ékhd« ïw§»aJ« Kjyhtjhf Ãy¤âš ïw§f nt©L«.  eh‹ m¥gona brŒnj‹.  KjyhtJ Ñœ Ãy¤âš ïUªj mâfhÇ vd¡F cjÉ brŒjh®.   ntfkhf blÇÄdš K‹ghf ïUªj oiuÆÅš V¿nd‹. mªj mâfhÇ v‹ Tl tªJ ek¡F ntf« mD¥ãdh®.  jh‹ B6 nf£oš V¤âaJ« xU mâfhÇ Staff kh¤âu« c©L.  o¡f£ gh®¤jJ« v‹idí« T£o¡bfh©L ntfkhf elªjh®.  SQ 608 Ékhd¤âš Äfî« filáÆÈUªj ïU¡ifÆš eh‹ mk®ªnj‹.  kdâš k»œ¢á miyao¤jJ.  eh‹ _bthU ïiwtid¤ Jâ¤nj‹.  cŸs¤â‹ MH¤âÈUªJ e‹¿ T¿nd‹.  v‹ ïiwt‹ v›tsî bgÇat®.

 

          MW k¡T® Ú©l gaz¤âš mikâahf Jh§»nd‹.  bfhÇahÉš nrU« neu« beU§F«nghJ eh‹ Ãid¤nj‹.  v‹ y¡nf{ ïu©lhtJ Ékhd¤J¡F eh‹ Xo¥ nghdJ nghy m§F tªJ nr®ªâU¡Fkh? Mdhš mªj v©z« v‹id¡ fy¡fkila¢ brŒaÉšiy.  MHkhd mikâ v‹id¥ bghâªJ ïUªjJ.  Ékhd« Ãiya¤âš ïw§» 15 ÃÄl¤â‰FŸ vd vÄ»nur‹ KoªJ, y¡nf{ vL¡F« ïl¤â‰F tªnj‹.  v‹ ng¡ y¡nf{!! v‹ ïiwt‹ m‰òj§fË‹ mur®!! “mid¤â‰F« nkyhf mtuJ M£áiaí« mtU¡F V‰òilat‰iwí« ehL§fŸ.  m¥nghJ ïitaid¤ijí« c§fS¡F¢ nr®¤J bfhL¡f¥gL«.” (k¤njí 6:33) ïªj th®¤ijÆid tšyikia v‹ thœÉš brašg£lij m¿ªJ bfh©nl‹.

Leave a Reply

Top