வெற்றியின் மறைபொருள்

 

          xU Kiw xU áWÄ bg‹ n#hr¥ go¥âš cŸs jilfis kh‰Wtj‰F brã¡f tªjhŸ.  e‹whf go¡F« âwik c©L.  ešy NœÃiy c©L.  Mdhš go¡F«bghGJ ešy Jh¡f« tU«.  Mfnt e‹whf go¡f KoahJ.  ï¥go¥g£l áW áW á¡fš _y« go¥ãš cau Koahkš gy ãŸisfŸ ïU¥g®.

 

          go¥gj‰fhd flîŸ jªj âwik mJ v›tsî Fiwthf ïUªjY« mij¥ ga‹gL¤â fodkhf Ka‰á brŒjhš áwªj bt‰¿ bgwyh«.  gy fhuz¤jhš j‹ âwikfis rÇahd Éj¤âš ga‹gL¤j gyU¡F« Kotâšiy.

 

        ïªj gŸË¡ Tl bjhl¡f¤âš KGtJkhf ïiwtid¢ rh®ªJ e«ã  eh« go¥ig Mu«ã¥ngh«.  eh« ïiwtid¢ rhuhkš, e«ghkš v›tsî Ka‰á brŒjhY« gy« c©lhfhJ.

 

        clš, cŸs¤â‹ js®¢á, fy¡f§fŸ, á¿a ãu¢id, á¡fšfŸ, Éisnah£nlhLŸs ÉU¥g«, o.É. ÉU¥g«, ï©l®be£, ngÞò¡, bkhigš ngh‹w gy fhuz§fŸ go¥ig jil brŒ»‹wd.

 

          ïitfis vâ® Ú¢rš ngh£L e‹whf go¡fyh« v‹w gy¥ngU« Ô®khd« vL¡fyh«.  ïUªjhY« gy« Ãiwthf c©lhtâšiy.

 

          âU ÉÉÈa« ig㟠TW»wJ.  M©ltnu å£il f£lÉšiy v‹whš, mij¡ f£LnthÇ‹ ciH¥ò åzhF«.  M©ltnu efiu¡ fh¡fÉšiybaÅš, fhty®fŸ ÉʤâU¥gJ« åzhF«” (âgh. r§Ñj« 127:1).

 

          go¥gj‰fhd âwikfŸ všyh« ïiwt‹ jªjJ.  ïiwtid rh®ªJ e«ã âwiikfis ga‹gL¤âdhš m‰òjkhd ga‹ »il¡F«.  mªj âwikfis Ãid¤J ïnaRɉF mo¡fo e‹¿ brhšy nt©L«.  ïªj âwikfis ga‹gL¤â fodkhf Ka‰á brŒtj‰F mUŸ bgw brã¡f nt©L«.

 

          “kÅj® ÉU«òtjhnyh ciH¥gjhnyh vJî« Mtâšiy, flîŸ ïu¡f« fh£Ltjhnyna všyh« M»wJ” (cnuhk® 9:16)

 

vd¡F tYñ£L»wt® (ãÈ.4:13)

          e‹whf go¡f, e«ÄYŸs jilfŸ nk‰bfh©L bt‰¿ bgw ek¡F Kotâšiy v‹gJ ek¡F bgU« ãu¢ridahf ïU¡»wJ.  gy ãu¢ridfŸ e«Kila go¥ig jil brŒ»wJ.  ïitfis nk‰bfhŸs eh« Ô®khd« vL¡»nwh«.  Ka‰á brŒ»nwh«.  Mdhš Kotâšiy.  ãwF Ka‰á brŒtâÈUªJ ã‹ khW»nwh«.

 

brg«

        x›bthU ehS« brg¤âš bjhl§» ehË‹ KoÉš brg¤âš Ko¡f nt©L«.  xU FHªijia¥ nghy flîŸ mU»š bršy nt©L«.  brã¡f jilahf ïUªjhš Jha MÉna v‹id el¤J«.  v‹id¡ fh¤J¡ bfhŸS«.  v‹ kdij¤ JhŒikah¡F«.  jilfis Ú¡F«.  vd¡F brã¡f mUŸjhU«.

 

          m‹ò¥ ãŸisfns ek¡F go¥gj‰FŸs jilfis ïnaRÉl« T¿dhš mt® ek¡F Jiz brŒth®.  Jha MÉah® ek¡F Jizahs®.  ïnaR brh‹dh®, “c§fnshL v‹W« ïU¡F«go k‰bwhU Jizahsiu c§fS¡F¤ jUkhW eh‹ jªijÆl« nf£ng‹ jªij mtiu c§fS¡F mUŸth®” (nahth.14:16).

 

          Mfnt, go¡f c§fS¡FŸs jilfŸ, ãu¢ridfŸ, gyåd§fŸ ïitfis ïnaRÉl« m®¥g¤J brã¥ngh«.  Jha MÉahnuhL cjÉia¡ nf£ngh«.

 

          e«Kila  vªjÉjkhd ãu¢ridfŸ, gyåd§fŸ ïUªjhY« ek¡F cjt Jha MÉah® jahuhf ïU¡»wh®.

Leave a Reply

Top