ஒரு கனவுக் காட்சி

 

          xU ehŸ  òÅj lh‹ nghÞnfh fdÉš òÅj blhÄÅ¡ rhÉnah fh£á jªjh®.  lh‹nghÞnfh nf£lh®.  “m‹òŸs rhÉnah, c‹ kuz neu¤âš ck¡F Äfî« mâf rkhjhdK« tšyikí« mˤjJ vitfŸ? kuz« tiu Ú ghJfh¤j c« cŸs¤ JhŒikah?” rhÉnah jªj Éil mJ mšy.

          “F‰wk‰w kdrh£áah?” ïj‰F« mšy v‹wh®.  “clnd És¡f¤â‰F¢ bršnth« v‹w vâ®gh®¥gh?” mšy v‹wh® rhÉnah gâš brh‹dh®.

          “c§fŸ thœehËš brŒj ò©ÂƧfsh?” mšy v‹W mj‰F gâš mˤjh®.

          ïit v‹W« mšy v‹whš ntW vJ v‹W jaî brŒJ brhšY§fŸ. mt® brh‹d gâš Äfî« ftÅ¡f¤j¡fJ. “v‹ kuz neu¤âš vd¡F mâfkhf mikâ, MWjš, tÈik mˤjJ m‹ò¡ fsŠáaK«, M©ltÇ‹ jhahd Jha f‹Å kÇahÉ‹ —————— cjÉíkhF«.  ïªj  c©ikia jh§fŸ j§fSila všyh khzt®fisí« m¿É¤jhY« ïªj m¿î M©ltÇ‹ jhŒ¡F xU jlití« kw¡fhnj brã¡f mt®fS¡F c‰rhf«mË¡f£L«.

Leave a Reply

Top