மிகப்பெரிய அன்பு லெயமோள்

 

          g¤jhtJ tF¥ãš go¡F« nlhÅí«, ãuh§»D« ešy e©g®fŸ.  gŸË¡Tl¤â‰F brštJ tUtJ ÉisahLtJ všyh« x‹whf¤jh‹.  ïUtU« go¥gâY« ãw Ãfœ¢áÆš g§F xU gâY« KjÈl« bgWt®.  âU¥gÈ¡F cjÉ brŒtâš Kjyhtjhf ïU¥g®.  K‹ khâÇahd khzt®fŸ.

          xU ehŸ nlhÅ å£oš jiy R‰¿ 圪J neh¡f« ï‹¿ ïUªjh‹.  lh¡l®fŸ nehÆ‹ fhuz« f©L ão¤jd®.  _iyiÆš nehŒ mQ¡fŸ  ïil¡»ilÆš X®k¡ Fiwî (Phgf¡Fiwî) tU»wJ.  xU khj« kU¤JtkidÆš ïUªj ãwF nlhÅ å£o‰F tªjh‹.  thu¤â‰F xU ehŸ gÇnrhjid¡F¢ bršy nt©L«.  j‹ nehÆdhš nfhÉY¡F« gŸË¡ Tl¤â‰F nghf KoaÉšiy.  ïij v©Â tUªâdh‹.  nrh®ªJ nghdh‹.  jhŒ jªija®, rnfhju® ftÅ¥ò«, m‹ò« MWjš e‹F mˤJ MdhY« jÅahf ïU¡F«nghJ mt‹ mâf« J‹g¥g£lh‹.

          Ú©l eh£fŸ fʪjd.  kU¤Jt® gÇnrhâ¤J É£L
“nlh gŸË¡Tl« nghfyh«” v‹wh®.  mtD¡F msÉšyhj k»œ¢áahf ïUªjJ.  j‹  e©g®fis gh®¡f M®tkhf ïUªjJ.  go¡fî« M®t«.  k»œ¢ánahL gŸË¡Tl« br‹wh‹.  tF¥ã‰F¢ br‹wh‹.

          e©g‹ ãuh§»Ë‹ j‹id¥ gh®¤jbghGJ gh®¡fhjk£oš br‹wh‹.  áÇ¡fnth, ÉrhÇ¡fnth j‹Ål« tuÉšiy.  ãw e©g®fS« tuÉšiy. mJ mtid mâfkhf¤ js®¤âaJ. mtD¡F mo¡fo tU« nehŒ fhuzkhf xJ¡» ÉL»wt®fŸ v‹W m¿ªjh‹.  K‹nghy go¡f Koašiy.  go¤jhš Phgf¤â‰F tUtâšiy.  òǪJ bfhŸsî« fodkhf ïUªjJ.  mt‹ J¡f¥g£L mGjh‹.

          m‹W ïuî mt‹ xU fdî f©lh‹. ïnaR mtid kh®ãš miz¤J¡ bfh©L TW»wh®.  “K¤nj eh‹ c‹id xU nghJ« kw¡f kh£nl‹.  Ú mHhnj.  v¤jid ez®fŸ c‹id ifÉ£lhY« c‹id nehÆY« MWjš mË¡F« flîŸ eh‹jh‹.  ehnd Ãiyahd m‹ò fh£Lnt‹.  c‹ e©g® k»œ¢áÆš k£L« ïU¥g®.  mt® m‹ò fglkhdJ.  khW« c©ik m‹òŸst® J‹g¤âY« ca®ÉY«Tl ïU¥g®.  mt®fns ešy ešy e©g®fŸ.  ï‹W Kjš ehnd c‹ e©g‹.  “cd¡F eh‹ KoÉšyhj m‹ò fh£oíŸns‹.  vdnt ngu‹ghš c‹id <®¤JŸs‹” (vnu.31:3).

          v‹ kfns ïÅ xU ehS« mHhnj v‹W« cŸs§ifÆš it¤J¥ ghJfh¥ng‹.

          X! mtnd âObu‹W f© âwªjh‹.  eh‹ gh®¤jJ fdth! m¥bghGJ ïnaR áǤJ¡ bfh©L K‹dhš elªJ nghtij¥ gh®¤jh‹.  mªj ÃÄl¤âš brhšy Koahj nguhdªj«.  bgÇa MWjš »il¤jJ.  ïÅ e©g® m‹ò, e£ò ïšiy v‹whY« Äfî« bgÇa m‹ò ïnaîilaJ v‹W m¿ªjh‹.

          mL¤j ehŸmt‹ k»œ¢ánahL tF¥ò¡F¢ br‹wh‹.  bgsâf tF¥ãš Kjš khztdhf nj¿dh‹.  ïiwt‹ mUŸ x‹W nghJ«.  m‹ò ïu¡f« khwhjJ.

Leave a Reply

Top